PROFILAKTYKA

 

Świadomi problemów i zagrożeń na jakie narażeni są uczniowie szkół odpowiadamy na potrzebę prowadzenia działań profilaktycznych. Przyjmując założenie, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”, koncentrujemy się na profilaktyce pierwszorzędowej. W toku naszego doświadczenia poznaliśmy oczekiwania i potrzeby uczniów oraz nauczycieli. Na tej podstawie opracowaliśmy programy profilaktyczne oraz projekty, które uzyskały dofinansowanie między innymi z Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii, Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji czy Fundacji PZU.
Poniżej przedstawiamy najbardziej popularne warsztaty, są one przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i średnich.
Czas trwania: zazwyczaj 3-4 godziny lekcyjne

Oferta

Profilaktyka uzależnienia od alkoholu
Zajęcia warsztatowe mające na celu przeciwdziałanie spożyciu alkoholu oraz pracę nad fałszywymi przekonaniami i stereotypami dotyczącymi skutków jego spożywania.
Tematyka:
 • Diagnoza zachowań ryzykownych
 • Powody i motywacja do sięgania po alkohol przez młodzież
 • Analiza szkodliwość alkoholu i strat jakie może powodować
 • Praca nad mitami dotyczącymi alkoholu i uzależnienia od alkoholu
 • Fazy uzależnienia od alkoholu
 • Alternatywne sposoby spędzania czasu
Profilaktyka narkomanii
Zajęcia w formie warsztatów podejmujące tematykę zagrożeń związanych ze spożyciem substancji psychoaktywnych.
Tematyka:
 • Diagnoza zachowań ryzykownych – spożycie środków psychoaktywnych
 • Uświadomienie przyczyn sięgania po narkotyki
 • Poznanie skutków oddziaływania narkotyków na organizm człowieka
 • Wskazywanie argumentów przemawiających „za” i przeciw zażywaniu środków uzależniających
 • Praca nad fałszywymi przekonaniami na temat skutków zażywania środków psychoaktywnych
 • Przekonania na temat nowych środków psychoaktywnych jakimi są dopalacze
 • Poznanie funkcjonowania osoby uzależnionej i jej rodziny
 • Dostarczanie informacji o pozytywnych wymiarach zdrowego życia
 • Pokazanie możliwości poszukiwania dobrego życia bez pomocy środków psychoaktywnych
Zapobieganie agresji i przemocy rówieśniczej
Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, których celem jest zapobieganie aktom agresji i przemocy wśród uczniów.
Tematyka:
 • Psychoedukacja w zakresie wyrażania emocji
 • Konstruktywne rozwiązywanie sporów – nauka poprzez symulacyjne gry w zakresie negocjacji
 • Omówienie rodzajów przemocy – fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, seksualna
 • Nauka sposobów radzenia sobie ze złością – pozytywne metody wyrażania złości
 • Umiejętności odnoszenia przeżywanych uczuć do określonej sytuacji lub osoby
 • Rozwijanie umiejętności określania i nazywania uczuć i emocji przeżywanych przez uczniów
 • Uświadomienie sobie własnych emocji i uczuć
 • Rozwijanie zdolności współdziałania w grupie Zapoznanie wychowanków z definicją słowa „agresja" oraz z jej rodzajami (agresja - przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna i ekonomiczna)
 • Uświadomienie przyczyn zachowań agresywnych
 • Zapoznanie z prawnymi i moralnymi konsekwencjami przemocy
Profilaktyka uzależnienia od gier komputerowych
Zajęcia warsztatowe, których celem jest zapobieganie zagrożeniom płynącym z nadmiernego grania w gry komputerowe.
Tematyka:
 • Diagnozowanie skali problemu w obszarze nadużywania gier komputerowych
 • Praca w zakresie korzyści i strat wynikających z grania w gry komputerowe
 • Mechanizmy uzależnienia od gier komputerowych
 • Analiza najbardziej popularnych gier komputerowych przy użyciu metody dramy
 • Alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu
Edukacja psychoseksualna
Problematyka rozwoju seksualnego człowieka oraz odpowiedzialności w podejmowaniu kontaktów seksualnych.
Tematyka:
 • Przygotowanie uczniów do przemian związanych z okresem dojrzewania
 • Uświadomienie młodzieży wielopłaszczyznowości procesu dojrzewania
 • Poznanie uwarunkowań (cech, mechanizmów) wyboru partnera
 • Świadomość i akceptacja przez uczestników zmian jakie zachodzą w okresie dojrzewania
Trening umiejętności psychospołecznych
Zwiększanie zdolności do nawiązania pozytywnych kontaktów interpersonalnych dzieci i młodzieży. Trening umiejętności komunikacji z rówieśnikami.
Tematyka:
 • Elementy dobrej komunikacji – ćwiczenia praktyczne w parach i podgrupach
 • Motywacja – dziesięć sposobów skutecznej automotywacji do nauki i pracy
 • Stres – sposoby i techniki radzenia sobie ze stresem
 • Asertywność w relacjach interpersonalnych – praktyczne ćwiczenie
Samoocena
Warsztat prowadzony przez psychoprofilaktyka lub psychoterapeutę.
Tematyka:
 • Odkrywanie sposobów radzenia sobie z negatywnym stosunkiem do samego siebie
 • Zwiększenie poczucia własnej wartości uczniów
 • Rozwijanie pozytywnej samooceny, poczucia odpowiedzialności i samokontroli
Trening Twórczości
Główne cele zajęć to wskazanie alternatywnych, twórczych sposobów spędzania czasu oraz inspirowanie do aktywności i rozwijania uzdolnień.
Diagnoza problemów wychowawczych
Poprzez metody projekcyjne i techniki socjoterapii zajęcia mają na celu diagnozę funkcjonowania wszystkich uczniów w klasie. Prowadzący także za pomocą obserwacji grupy w sytuacjach przez niego zaaranżowanych dokonuje opisu trudności psychologicznych poszczególnych jednostek jak i funkcjonowania całej grupy
Zaburzenia odżywiania
Tematyka:
 • Rozpoznawanie pierwszych symptomów jadłowstrętu psychicznego
 • Formy pomocy psychologicznej osobom cierpiącym na zaburzenie jedzenia
 • Czynniki wpływające na rozwój anoreksji. Kiedy trzeba zacząć leczenie anoreksji i bulimii?
 • Czym różni się anoreksja od bulimii, Anoreksja typu bulimicznego – bulimia, czy anoreksja – podobieństwa i różnice

Referencje


Zaufali nam:

 • Business Navigator logo
 • B4 Stworzarzyszenie logo
 • BC Gruba Doradcza logo
 • Cras logo
 • Gmina Kolbuszowa logo
 • Gmina leżajsk logo
 • Gmina Lubaczow logo
 • Gmina sokołów
 • Gmina Tyczyn logo
 • Gmina Ulanów
 • Gops Galeszyce logo
 • Gops Pacanów logo
 • Gops Rybczewice logo
 • Inspekcja sanitarna logo
 • Jagielończyk logo
 • Kuratorium Rzeszów logo
 • Opr Tarnobrzeg logo
 • Pomoc Rodzinie Włoszczowa logo
 • Prcreation logo
 • Starostwo Łańcut logo
 • Szkoła Łańcut logo
 • Szkoła Jedlicz logo
 • Tarnobrzeg herb
 • Urząd miasta Łańcut herb
 • WSB logo
 • Mateja Bela Uniwersytet