Psycholog i psychoterapeuta Rzeszów - CST SELF

Profilaktyka - Oferta"PROFILAKTYKA TAŃSZA OD LECZENIA" – autorskie programy profilaktycznych zajęć warsztatowych. Oferta skierowana do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.

Forma i treści dostosowane są odpowiednio do wieku uczestników.

1. Profilaktyka uzależnienia od alkoholu - zajęcia warsztatowe mające na celu przeciwdziałanie spożyciu alkoholu oraz praca nad fałszywymi przekonaniami i stereotypami dotyczącymi skutków spożywania alkoholu. Warsztat prowadzony przez psychoprofilaktyka obejmuje cztery godziny lekcyjne w jednym zespole klasowym. W ramach tego warsztatu pracuje się w obszarze następujących tematów

 • Diagnoza zachowań ryzykownych
 • Powody i motywacja do sięgania po alkohol przez młodzież
 • Analiza szkodliwość alkoholu i strat jakie może powodować.
 • Praca nad mitami dotyczącymi alkoholu i uzależnienia od alkoholu
 • Fazy uzależnienia od alkoholu
 • Alternatywne sposoby spędzania czasu
Przeznaczony dla: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
Czas trwania: 3-4 godziny lekcyjne

2. Profilaktyka narkomanii
– zajęcia w formie warsztatów podejmujące tematykę zagrożeń związanych ze spożyciem substancji psychoaktywnych. Warsztat prowadzony przez psychoprofilaktyka obejmuje cztery godziny lekcyjne w jednym zespole klasowym. W ramach tego warsztatu pracuje się w obszarze następujących tematów:      
 • Diagnoza zachowań ryzykownych – spożycie środków psychoaktywnych
 • Uświadomienie przyczyn sięgania po narkotyki
 • Poznanie skutków oddziaływania narkotyków na organizm człowieka
 • Wskazywanie argumentów przemawiających „za” i przeciw zażywaniu środków uzależniających
 • Praca nad fałszywymi przekonaniami na temat skutków zażywania środków psychoaktywnych
 • Przekonania na temat nowych środków psychoaktywnych jakimi są dopalacze
 • Poznanie funkcjonowania osoby uzależnionej i jej rodziny
 • Dostarczanie informacji o pozytywnych wymiarach zdrowego życia
 • Pokazanie możliwości poszukiwania dobrego życia bez pomocy środków psychoaktywnych

Przeznaczony dla: uczniowie gimnazjów i szkół średnich.
Czas trwania: 3-4 godziny lekcyjne

3. Zapobieganie agresji i przemocy rówieśniczej - zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, których celem jest zapobieganie aktom agresji i przemocy wśród uczniów. Warsztat prowadzony przez psychologa/psychoterapeutę obejmujący cztery godziny lekcyjne w jednym zespole klasowym. W ramach tego warsztatu pracuje się w obszarze następujących tematów:

 • Psychoedukacja w zakresie wyrażania emocji
 • Konstruktywne rozwiązywanie sporów – nauka poprzez symulacyjne gry w zakresie negocjacji
 • Omówienie rodzajów przemocy – fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, seksualna
 • Nauka sposobów radzenia sobie ze złością – pozytywne metody wyrażania złości
 • Umiejętności odnoszenia przeżywanych uczuć do określonej sytuacji lub osoby
 • Rozwijanie umiejętności określania i nazywania uczuć i emocji przeżywanych przez uczniów
 • Uświadomienie sobie własnych emocji i uczuć
 • Rozwijanie zdolności współdziałania w grupie
 • Zapoznanie wychowanków z definicją słowa „agresja" oraz z jej rodzajami (agresja - przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna i   ekonomiczna)
 • Uświadomienie przyczyn zachowań agresywnych
 • Zapoznanie z prawnymi i moralnymi konsekwencjami przemocy
Przeznaczony dla: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
Czas trwania: 3-4 godziny lekcyjne

4. Profilaktyka uzależnienia od gier komputerowych - zajęcia warsztatowe, których celem jest zapobieganie zagrożeniom płynącym z nadmiernego grania w gry komputerowe. Warsztat prowadzony przez psychologa/psychoterapeutę obejmujący cztery godziny lekcyjne w jednym zespole klasowym.

W ramach tego warsztatu pracuje się w obszarze następujących tematów:
 • Diagnozowanie skali problemu w obszarze nadużywania gier komputerowych
 • Praca w zakresie korzyści i strat wynikających z grania w gry komputerowe
 • Mechanizmy uzależnienia od gier komputerowych
 • Analiza najbardziej popularnych gier komputerowych przy użyciu metody dramy
 • Alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu
Przeznaczony dla: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
Czas trwania: 3-4 godziny lekcyjne

5. Edukacja psychoseksualna
- problematyka rozwoju seksualnego człowieka oraz odpowiedzialności w podejmowaniu kontaktów seksualnych. Warsztat prowadzony przez psychologa/psychoterapeutę obejmujący cztery godziny lekcyjne w jednym zespole klasowym. Warsztaty obejmują:
 • przygotowanie uczniów do przemian związanych z okresem dojrzewania
 • uświadomienie młodzieży wielopłaszczyznowości procesu dojrzewania
 • poznanie uwarunkowań (cech, mechanizmów) wyboru partnera
 • świadomość i akceptacja przez uczestników zmian jakie zachodzą w okresie dojrzewania
Przeznaczony dla: uczniowie gimnazjów i szkół średnich.
Czas trwania: 3-4 godziny lekcyjne

6. Trening umiejętności psychospołecznych - zwiększanie zdolności do nawiązania pozytywnych kontaktów interpersonalnych dzieci i młodzieży. Trening umiejętności komunikacji z rówieśnikami. Warsztat prowadzony przez psychoprofilaktyka/psychoterapeutę obejmujący cztery do ośmiu godziny lekcyjnych (1-2 spotkania) w jednym zespole klasowym. W ramach tego warsztatu pracuje się w obszarze następujących tematów:
 • Elementy dobrej komunikacji – ćwiczenia praktyczne w parach i podgrupach
 • Motywacja – dziesięć sposobów skutecznej automotywacji do nauki i pracy
 • Stres – sposoby i techniki radzenia sobie ze stresem
 • Asertywność w relacjach interpersonalnych – praktyczne ćwiczenie
Przeznaczony dla: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
Czas trwania: 3-4 godziny lekcyjne

7. ,,Znam swoją wartość” warsztat prowadzony przez psychoprofilaktyka lub psychoterapeutę obejmujący cztery do ośmiu godziny lekcyjnych (1-2 spotkania) w jednym zespole klasowym. Zajęcia warsztatowe obejmują:
 • Odkrywanie sposobów radzenia sobie z negatywnym stosunkiem do samego siebie
 • Zwiększenie poczucia własnej wartości uczniów
 • Rozwijanie pozytywnej samooceny, poczucia odpowiedzialności i samokontroli

Przeznaczony dla: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
Czas trwania: 3-4 godziny lekcyjne

8. „Trening Twórczości”
– główne cele zajęć to wskazanie alternatywnych, twórczych sposobów spędzania czasu oraz inspirowanie do aktywności i rozwijania uzdolnień. Warsztat prowadzony przez psychoprofilaktyka/psychoterapeutę obejmujący cztery do ośmiu godziny lekcyjnych (1-2 spotkania) w jednym zespole klasowym.

Przeznaczony dla: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
Czas trwania: 3-4 godziny lekcyjne

9. Diagnoza problemów wychowawczych - poprzez metody projekcyjne i techniki socjoterapii zajęcia mają na celu diagnozę funkcjonowania wszystkich uczniów w klasie. Prowadzący także za pomocą obserwacji grupy w sytuacjach przez niego zaaranżowanych dokonuje opisu trudności psychologicznych poszczególnych jednostek jak i funkcjonowania całej grupy. Warsztat prowadzony przez psychoprofilaktyka/psychoterapeutę obejmujący cztery do ośmiu godziny lekcyjnych (1-2 spotkania) w jednym zespole klasowym.

Przeznaczony dla: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
Czas trwania: 3-4 godziny lekcyjne

10. „Zaburzenie jedzenia – anoreksja i bulimia” – zaburzenia odżywiania występują w każdym wieku, dlatego zajęcia warsztatowe w tym temacie mogą być kierowane do uczniów wszystkich szczebli nauczania. Zajęcia prowadzone są przez psychologa/psychoterapeutę, obejmują 4 godziny lekcyjne w jednym zespole klasowym. Warsztaty obejmują następujące tematy:
 • Rozpoznawanie pierwszych symptomów jadłowstrętu psychicznego
 • Formy pomocy psychologicznej osobom cierpiącym na zaburzenie jedzenia
 • Czynniki wpływające na rozwój anoreksji. Kiedy trzeba zacząć leczenie anoreksji i bulimii?
 • Czym różni się anoreksja od bulimii, Anoreksja typu bulimicznego – bulimia, czy anoreksja – podobieństwa i różnice
Przeznaczony dla: uczniowie gimnazjów i szkół średnich.
Czas trwania: 3-4 godziny lekcyjne